Schlagwort-Archive: Solingen

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/15)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/15)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 05. April bis zum 12. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Döckes loten de Lütt beï den Döcktersch nen Termin verstrieken ohn Bescheïd te sagen. Dann es et für de Praxen büs schwor, en Utfallhonorar entedriewen.

– Die 66 Kleïngärdes-Bedriewer am Bussche-Kessel-Weg em Ohlegs könnnen opörmen – die Aanlage blitt bestonn. Vandag sind de Gardes-fröng wiëder met Freud am säen on planten en ehrem kleïnen Paradies tegang.

– Op dem früöheren Rasspe-Terrain deït sech jet. De ihemolege Liehrwerk-statt es praat on wuort met 100 Gästen ut dem Bergischen, met ner Fier egeweïht. Sven Heyden on sin Lütt hant op der gruten Plaaze noch völl vür.

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/14)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/14)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 29. März bis zum 04. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Emmer wiëder maken Bottschoken en den Schulen jet kaputt. Mols wiëten se nit, off et Kenger der Schulen sind udder Fremde. 120 000 € sind mols de Kösten em Johr, öm alles wiëder en Fazunn te brengen.

– 7039 Soligerennen on Soliger hant vandag keïn Arbeït. Dat es met 8,1 Prozent jet mieh äs em verliëden Johr.

– De Kultkneipe „Ter nöüen Üll“ am Uowergarden fiert vandag mem Wiert Stefan Tietze et 30-Jöhrege.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/13)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/13)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 22. März bis zum 28. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • 120 Fürwehrlütt holpen, den schworen Husbrangk op der Grüönewauler Stroote te löschen. Et Trappenhus brangkden, su sprongen 2 Persunen met nem Keng ut dem Fenster on verletzden sech schwor. 4 Persunen kounen bluß dud geborgen werden. Ongertöschen hant se erutfongen, datt et Brangksteftengk wor.

 

  • Am Weekeneng wierd wiëder de Tiet ömgestault. Van Soterschdag op Sonndag mott men de Wieser eïn Stond vürstellen.

 

  • Wenn em Suomer de Fuotball EM stattfengt, sall et em Solig keïn grute Plaaze gewen, wo men tesamen tuoluren kann. Bluß en den Wiertschaften wellen se de Spiël zeïgen.

 

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/12)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/12)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 15. März bis zum 21. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/11)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/11)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 09. März bis zum 14. März 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/10)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/10)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 02. März bis zum 08. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

-Et wierd bluß noch gestreïkt. En döser Weeke gof et Molesten met den Bussen, den Tögen on om Flughafen. De mierschten Lütt sind dat leïd.

-Wer em Schaberich keïnen Füpper hät, hät schleihte Kaarten, tem Egeilen udder noh den Döktersch te kuomen. Wenn de S7 de anger 6 Weeken nit fährt, mötten se üöwer nen km den Berg erop nom Bus.

-Nöü Strootenlöühten met LED werden en dösen Daagen an den Houptstrooten agebraiht. Su sallen sech de Löühten ouch dem Weder apassen.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/09)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/09)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 24. Februar bis zum 1.März 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Beï der Sport-Gala em Konzertsaal wuorten am verliëden Weekeneng die van den Blättsches Lesern utgesouhten „Sportler des Johres“ geihrt. Dobeï liëpen der Gewenneren Mandy Reinarz vam HSV, vür Freud de Zeïmpen. De Ierschte beï den Mannslüden, wor der Degenfechter Jakob Stange.

-Samler on Samlerennen opgepasst! Extra für`t Stadtjubiläum gött et en Mönze, die men rösteg en 999er Selwer für 69 € beïm Blättschen, der Sparkasse on den Bürgerkanturen geilen kann. En Gould gött die ouch.

– Der Theaterchor süökt nöü Metgliëder. Wer en guot Stemm hät on et sech tuotrout met den Sängern udder alleïn op der Büöhn te stonn, kann sech meilen.

 

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/08)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/08)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 17. Februar bis zum 23. Februar 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • Emmer wiëder sall en den nächsten Weeken de Opfahrt op de A3 geen Köln wegen Bouarbeïden gesperrt werden. Men kann dann üöwer de 542 en Ömleïtengk fahren. Et sall wall üöwer 18 Mill.€ kosten.
  • De Grutköche „Genesis“ an der Alsenstroote, en der ouch Behengerde agestault sind, mott nu doch de Düren tuomaken. Früöher hant se de St. Lukas Klinik on et Aulenheïm met Eten beliëwert.
  • Ouch en dösem Johr fengt wiëder keïn Füpper-Utstellengk statt. 49 Johr komen dertuo em Theater- on Konzerthus tedüöges Besüöker. Irgeswann wellen se äwwer et 50. fieren. Derfür mötten se äwwer de reihte Plaaze fengen.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/07)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/07)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 09. Februar bis zum 16. Februar 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch)

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/06)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/06)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 03. Februar bis zum 08. Februar 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch)