Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/21)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/21)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • Op dem Radweg an der Nöüekaumper Stroote kann men bluß den Berg erop fahren. Wenn de Vlizepees ohn Radweg den Berg eronger fahren, es das büs geföhrlech.
  • Em Solig gött et keïnen eïgenen Nutdiënst mieh beï den niër-gelotenen Chirurgen. Patienten, die Hölpe bruken, mötten en`t Klinikum gonn.
  • An dösem Weekeneng gött et nit bluß et Dürpelfest em Ohlegs, ouch op der Wopperinsel en Ongerburg startet et ierschte Burger Winnfest.

Schreibe einen Kommentar