Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/22)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/22)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– De Wäschbären maken sech em Solig breït. Wenn die Dierker ouch met ehren Knoupougen süöt utsennt, en den Gärdes on an den Hüsern maken se völl kaputt. Se te verdriewen es nit eïfach.

– Onger dem Motto „Wer fahren für den Friëden durch Europa“, starten am 7. September Erika Klotz on Volker Einbeck met ehrem schönen, aulen Füpper op de Six-Bridges-Rally. Ongerstötzt wierd dometten ouch de „Kette der hölpenden Häng“.

-De Soliger Freïwellegen Agentur söckt emmer wiëder Lütt, die hölpen mäuhten. An etlechen Dagen em Junni kann men sech en den Stadtdeïlen beroden loten.

Schreibe einen Kommentar