Archive

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/28)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/28)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 06. Juli bis zum 12. Juli 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/27)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/27)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/26)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/26)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 22. Juni bis zum 27. Juni 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/25)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/25)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 14. Juni bis zum 21. Juni 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/24)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/24)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 06. Juni bis zum 14. Juni 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/23)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/23)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 31. Mai bis zum 06. Juni 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/22)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/22)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 24. Mai bis zum 31. Mai 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– De Wäschbären maken sech em Solig breït. Wenn die Dierker ouch met ehren Knoupougen süöt utsennt, en den Gärdes on an den Hüsern maken se völl kaputt. Se te verdriewen es nit eïfach.

– Onger dem Motto „Wer fahren für den Friëden durch Europa“, starten am 7. September Erika Klotz on Volker Einbeck met ehrem schönen, aulen Füpper op de Six-Bridges-Rally. Ongerstötzt wierd dometten ouch de „Kette der hölpenden Häng“.

-De Soliger Freïwellegen Agentur söckt emmer wiëder Lütt, die hölpen mäuhten. An etlechen Dagen em Junni kann men sech en den Stadtdeïlen beroden loten.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/21)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/21)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • Op dem Radweg an der Nöüekaumper Stroote kann men bluß den Berg erop fahren. Wenn de Vlizepees ohn Radweg den Berg eronger fahren, es das büs geföhrlech.
  • Em Solig gött et keïnen eïgenen Nutdiënst mieh beï den niër-gelotenen Chirurgen. Patienten, die Hölpe bruken, mötten en`t Klinikum gonn.
  • An dösem Weekeneng gött et nit bluß et Dürpelfest em Ohlegs, ouch op der Wopperinsel en Ongerburg startet et ierschte Burger Winnfest.
Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/20)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/20)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 10. Mai bis zum 16. Mai 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/18)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/18)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 27. April bis zum 02. Mai 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).