Schlagwort-Archive: Fürwehr

Im Hochdeutschen: Feuerwehr.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/15)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/15)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 05. April bis zum 12. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Döckes loten de Lütt beï den Döcktersch nen Termin verstrieken ohn Bescheïd te sagen. Dann es et für de Praxen büs schwor, en Utfallhonorar entedriewen.

– Die 66 Kleïngärdes-Bedriewer am Bussche-Kessel-Weg em Ohlegs könnnen opörmen – die Aanlage blitt bestonn. Vandag sind de Gardes-fröng wiëder met Freud am säen on planten en ehrem kleïnen Paradies tegang.

– Op dem früöheren Rasspe-Terrain deït sech jet. De ihemolege Liehrwerk-statt es praat on wuort met 100 Gästen ut dem Bergischen, met ner Fier egeweïht. Sven Heyden on sin Lütt hant op der gruten Plaaze noch völl vür.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/13)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/13)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 22. März bis zum 28. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • 120 Fürwehrlütt holpen, den schworen Husbrangk op der Grüönewauler Stroote te löschen. Et Trappenhus brangkden, su sprongen 2 Persunen met nem Keng ut dem Fenster on verletzden sech schwor. 4 Persunen kounen bluß dud geborgen werden. Ongertöschen hant se erutfongen, datt et Brangksteftengk wor.

 

  • Am Weekeneng wierd wiëder de Tiet ömgestault. Van Soterschdag op Sonndag mott men de Wieser eïn Stond vürstellen.

 

  • Wenn em Suomer de Fuotball EM stattfengt, sall et em Solig keïn grute Plaaze gewen, wo men tesamen tuoluren kann. Bluß en den Wiertschaften wellen se de Spiël zeïgen.

 

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/01)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/01)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 30. Dezember bis zum 4. Januar 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch)

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/40)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir auf  die Nachrichten vom 29. September bis zum 5. Oktober 2023 zurück. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/34)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/34)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 18. August bis zum 24. August 2023. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/32)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/32)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 4. August bis zum 10. August 2023. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/28)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/28)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 07.Juli bis zum 13. Juli 2023. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. bis zum 09. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

  • An der Hasencleverstroote en Ongerburg hät de Caritas für Kenger nen Zirkuswagen gebout.
  • De Soliger Berufsfürwehr freut sech üöwer ehr 75-jöhreges Bestonn.
  • Onger dem Mott: „Friëden, Fröngkschaft on Fairness“, gof et dös Reïs em Wauler Stadtpark dat Fest „Lewen bruckt Völlfault“.