Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/42)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/42)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 16.Oktober bis zum 22. Oktober2021.(Autorinnen: Judith Schreiber und Brunhild Triesch , Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • Em Auler van 82 Johren es de Blättsches-Reporter Wolfgang P.Getta gestorwen. Beï ner Ihrengk meïnden he ens: „Ech hann vleïhts keïn Berg versatt, äwwer en paar Mollhüögel hann ech doch opgeschmiëten.“

  • De Berger Gruppe ut der Kolfert hät op dat Huhwater reagiert on bout bes tuo 50 Sensoren onger Wopperbröggen on an Beeken, die dann beï nem huhen Waterstang warnen können.

  • En fouf Seniorenheïmen hatten se völl Spaß. De Merscheder Gesangkvereïn gof derbutten Konzerte on de Tuohüörer soten beï open Rutten on lusterden.

Schreibe einen Kommentar