Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/43)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/43)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 22. Oktober bis zum 28. Oktober 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • De Ondouht, de den Brangksatz op nen Balkon op der Schwertstroote geschmiëten hann sall, es iersch 14 Johr ault. Metgedonn hät ouch nen 13 Jöhregen.

  • Karl-Gerd Thomas, Metgliëd der Mongkartgruppe „de Hangkgeschmedden“ hät met baul 84 Johren de Ougen für emmer tuogedonn. He hät et Platt emmer en Ihren gehaulen.

  • Em Klinikum gött et nen nöüen Chefarzt en der Kardiologie. Dr. Marc Ulrich Becher üöwernömmt de Stell van Professor Hoffmeïster, de en den Rouhestangk gegangen es.