Schlagwort-Archive: Engelsberger Hoff

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/14)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/14)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 29. März bis zum 04. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Emmer wiëder maken Bottschoken en den Schulen jet kaputt. Mols wiëten se nit, off et Kenger der Schulen sind udder Fremde. 120 000 € sind mols de Kösten em Johr, öm alles wiëder en Fazunn te brengen.

– 7039 Soligerennen on Soliger hant vandag keïn Arbeït. Dat es met 8,1 Prozent jet mieh äs em verliëden Johr.

– De Kultkneipe „Ter nöüen Üll“ am Uowergarden fiert vandag mem Wiert Stefan Tietze et 30-Jöhrege.