Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/05)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten: Dös Weeke em Solig (24/05)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf Nachrichten aus Solingen vom 26. Januar  bis zum 2. Februar 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch)

Schreibe einen Kommentar