Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/08)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/08)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 17. Februar bis zum 23. Februar 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • Emmer wiëder sall en den nächsten Weeken de Opfahrt op de A3 geen Köln wegen Bouarbeïden gesperrt werden. Men kann dann üöwer de 542 en Ömleïtengk fahren. Et sall wall üöwer 18 Mill.€ kosten.
  • De Grutköche „Genesis“ an der Alsenstroote, en der ouch Behengerde agestault sind, mott nu doch de Düren tuomaken. Früöher hant se de St. Lukas Klinik on et Aulenheïm met Eten beliëwert.
  • Ouch en dösem Johr fengt wiëder keïn Füpper-Utstellengk statt. 49 Johr komen dertuo em Theater- on Konzerthus tedüöges Besüöker. Irgeswann wellen se äwwer et 50. fieren. Derfür mötten se äwwer de reihte Plaaze fengen.