Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/12)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/12)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 19. März bis zum 25. März 2022. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

  • Reihts on louhts wierd op der Kolkentreckertrasse Schotter opgeschött. Dat sall verhengern, datt de Vlizepeefahrer am huhen Rang affrötschen. Et liëht äwwer ouch alt Schotter op der Fahrbahn, dat es ouch geföhrlech.

  • En Grewert, en der Nöhde van der Fauna, treffen sech wall döckes des Naihts Gruppen, die sech besuppen. Se schmieten dann de ledegen Fläschen en de Bösche. Nu sall do de Polzeï döckeser langes fahren.

  • En Bethanien wierd nit mieh geimpft. Men mott nu en et Impfzentrum beïm ihemolegen P&C gonn. Die hant mettwochs, friedahs on Soterschdahs open.