Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/45)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/45)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 05. November bis zum 12. November 2021. (Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • 20 Johr wor de Anne Wehkamp met ganzem Herten Leïteren vam Stadtdiënst Integratiun. Vandag geïht se en Aulersdeïltiet on gött dat Amt an Caren Tuchel aff.

  • De Polizeï on de Verbrukerschötzer mahnen ter Vürsecht beï onagemeilden, sugenüömden Kondenberodern. Die wellen mierschtens jet verkoupen, wat men vleïhts gar nit bruckt.

  • 3400 Fahrer mötten den griesen Führerschinn affgewen. Bes Janewar sind de Johrgäng 1953 bes 1958 draan, sech nen EU Führerschinn tuo besorgen.