Archive

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/21)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/21)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • Op dem Radweg an der Nöüekaumper Stroote kann men bluß den Berg erop fahren. Wenn de Vlizepees ohn Radweg den Berg eronger fahren, es das büs geföhrlech.
  • Em Solig gött et keïnen eïgenen Nutdiënst mieh beï den niër-gelotenen Chirurgen. Patienten, die Hölpe bruken, mötten en`t Klinikum gonn.
  • An dösem Weekeneng gött et nit bluß et Dürpelfest em Ohlegs, ouch op der Wopperinsel en Ongerburg startet et ierschte Burger Winnfest.
Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/20)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/20)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 10. Mai bis zum 16. Mai 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber und Sprecherinnen: Brunhild Triesch und Judith Schreiber).

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/19)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/19)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 02. Mai bis zum 09. Mai 2024 zurück. (Autorin und Sprecherin: Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Vam 24. bes 26. Mai fengt em Ohlegs et Dürpelfest statt. All sind se fruh, datt de Bouarbeiden op der Düsseldorper Stroote bes dohen praat sind. An 6 Plaazen gött et Musik.

– Em Persunalwohnheïm vam Klinikum an der Herberger Stroote sall en Kengerbetröüengk für Metarbeïderdötzker entstonn. Ouch en nöü Kita wierd van der Stadt om Gelände gebout. Se hopen, bes 2025.

– De Lütt stongen Schlang, öm ehr Kenger für den Firjenspass em Suomer aantemeilen. Vanaff 8. Julli sind de gruten Firjen on et werden noch Ihrenamtler gesouht, die metmaken wellen.

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/18)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/18)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 27. April bis zum 02. Mai 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/17)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/17)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 20. April bis zum 26. April 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/16)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/16)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 13. April bis zum 19. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/15)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/15)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 05. April bis zum 12. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Döckes loten de Lütt beï den Döcktersch nen Termin verstrieken ohn Bescheïd te sagen. Dann es et für de Praxen büs schwor, en Utfallhonorar entedriewen.

– Die 66 Kleïngärdes-Bedriewer am Bussche-Kessel-Weg em Ohlegs könnnen opörmen – die Aanlage blitt bestonn. Vandag sind de Gardes-fröng wiëder met Freud am säen on planten en ehrem kleïnen Paradies tegang.

– Op dem früöheren Rasspe-Terrain deït sech jet. De ihemolege Liehrwerk-statt es praat on wuort met 100 Gästen ut dem Bergischen, met ner Fier egeweïht. Sven Heyden on sin Lütt hant op der gruten Plaaze noch völl vür.

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/14)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/14)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 29. März bis zum 04. April 2024 zurück. (Autorin: Judith Schreiber ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Emmer wiëder maken Bottschoken en den Schulen jet kaputt. Mols wiëten se nit, off et Kenger der Schulen sind udder Fremde. 120 000 € sind mols de Kösten em Johr, öm alles wiëder en Fazunn te brengen.

– 7039 Soligerennen on Soliger hant vandag keïn Arbeït. Dat es met 8,1 Prozent jet mieh äs em verliëden Johr.

– De Kultkneipe „Ter nöüen Üll“ am Uowergarden fiert vandag mem Wiert Stefan Tietze et 30-Jöhrege.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/13)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/13)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 22. März bis zum 28. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

  • 120 Fürwehrlütt holpen, den schworen Husbrangk op der Grüönewauler Stroote te löschen. Et Trappenhus brangkden, su sprongen 2 Persunen met nem Keng ut dem Fenster on verletzden sech schwor. 4 Persunen kounen bluß dud geborgen werden. Ongertöschen hant se erutfongen, datt et Brangksteftengk wor.

 

  • Am Weekeneng wierd wiëder de Tiet ömgestault. Van Soterschdag op Sonndag mott men de Wieser eïn Stond vürstellen.

 

  • Wenn em Suomer de Fuotball EM stattfengt, sall et em Solig keïn grute Plaaze gewen, wo men tesamen tuoluren kann. Bluß en den Wiertschaften wellen se de Spiël zeïgen.

 

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/12)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/12)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf  die Nachrichten vom 15. März bis zum 21. März 2024 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch ; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).