Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/38)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/38)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 18. September bis zum 24. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • Em Schlüötellager vam Industriemuseum koun men schön Musik hüören. De Kenger van der Musikschulen on ouch Dozentennen woren fruh, noch ens wiëder vür Publikum spiëlen te können.
  • De Busch Steftung Seniorenhölpe ongerstötzt met 10 000€ de Dagespflege Burger Hoff. Beïm Huhwater wor do völl tem Trur gegangen.
  • Am Buscher Feil werden nöü Leïtengen verleiht. Drömswellen sind de Hoffschaften Külf on Rathlangk döckes nit mem Füpper aantefahren. Dat sall bes Dezember duren.