Wat gött et em Solig für Nöüegkeïten? Et stong em Blättschen on der Soliger Morgenpost


Em Industriemuseum freuden sech 23 Utsteller üöwer tedüöges Besüöker. 2 Stonden lang durfden die sech ophaulen, beroden loten on geilen.


Flöckes Internet met Glasfaserkabel hant nu alle 18 Kengergärdes. Bes Johrscheng sallen ouch anger städtesche Hüser ageschloten sinn.


Wilfried Schmickler kriëg den 1. Soliger Kabarett- on Theaterpries.

Für de Jöngeren geng der Pries an Eva Faltermeier.


Et werden emmer wiëder Freïwellege gesouht, die ihrenamtlech hölpen. Ouch em November fengen en etleche Termine statt, beï dennen men sech beroden loten kann.


En der Ketzberger Kirke gof der Chor „Unisono“ sin Herfstkonzert.

25 on 2 Johr gött et den monteren Chor alt, wat gefiert wuort.


Om Wauler Chreßdahsmaart am 2. on 3. Dezember kann men wiëder Schniikuogeln geilen. 700 Stöck wuorten hergestault on eïn kost 9,99€. 


Am 17. November wierd der „Selwern Schuoh“ verliëhen. He geïht en dösem Johr an den Vereïn „Internationales Frauenzentrum“, de sech für Integratiun esett.


Beïm TSV Opderhüh können Kenger, die jet tevöll Speck op den Rebben hant, Sport maken. Et geïht am 17. November loß on durt bes tuo den Suomerfirjen anger Johr. De Kösten betallt de Bergesche Krankenkasse.


Em Lumen Kinno donnt se jet für de Ömweilt. Wer jet drenken mäuht, kritt et en nem Becher, den men wiëder affgewen mott on de dann noch ens gebruckt wierd.


Des Naihts liëp en weïl Ferken üöwer de L 74. En 21 Jöhrege stuot met em tesamen. Nu es der Füpper kaputt on dat Ferken dut. Dem Weïht es nit völl passiert.


Nen Chreßdahsmaart fengt vam 17. November bes tem 21. Dezember om Müöhleplätzken en den Cliemesgalerien statt.


Wer en Vlizepee süökt, kann am 30. November öm 14 Uhr nom Fundbüro op de Gasstroote gonn. 40 Räder werden do versteïgert

Der 13 Jöhrege Ben Gallert kann guot Kart fahren. Beïm Rok-Cup Germany fuhr he sugar op´t Podium. Nu kann he beïm ADAC -Kart- Masters metdonn on 120 km en der Stond jöüstern.


Soterschdagowend hät om Ritaweg en Hus gebrangkt. Et stong alt lang ledeg. De Fürwehr muoß stondelang löschen on de Awohner de Porten on Rutten geschloten haulen.


Ouch gebrangkt hät et op der Grüönewauler Stroote. Bewohner muoßen met der Drehleïder gerett werden. Em Hus kann men nu nit mieh wohnen.


Weïl der Strom en dösem Johr suvöll kost, loten de Lütt, die söß ehr Hüser on Gärdes em Advent hell belött hant, wenneger Lämpker brennen. En bettschen sall et äwwer doch sinn.


Der Chreßdahsdürpel em Ohlegs wierd en dösem Johr bluß am 4. Dezember van 11 bes 18 Uhr stattfengen. Et gött Musik, Aktiunen für Kenger on de Wenkel dürwen opemaken.


Em Dezember sall de nöü Strohner Bröck endlech egeweïht werden.

Völl Soliger hant alt vür Johren derfür gespendet.


Dat wor et Nöüeste ut dem Solig van den Hangkgeschmedden. Tesamegestault van Brunhild Triesch. Gekallt van Judith Schreiber on Brunhild Triesch.