Wat gött et em Solig für Nöüegkeïten? Et stong em Blättschen on der Soliger Morgenpost


Wer met sinnem Hong Gassi geïht, mott de Ougen opehaulen. En Waul on em Ohlegs hant se Köder met Rasierklengen fongen.


Op der Krunprenzenstroote sind de Ampeln utgefallen. Nu hant se bluß eïn Spur freïgehaulen, datt jiëder vürsechteg fahren mott. Et sall baul en Boustellenampel gewen.


Tem 125. Gebuortsdag der Möngstener Bröck komen Soterschdag on Sonndag tedüöges Besüöker. Alle Generatiunen bestaunden dat tolle Programm. Et wor guot organisiert.


6 Fahrten met der Daumplok wuorten guot verkaut. Die aul Bahn trock ouch Jong on Ault aan, die en et Führerhus luren woulen on den Tog em Bahnhoff on op Bröggen portegrafierden.


De Six Bridges Rally es om Weg. Verliëden Soterschdag trofen sech 24 Teams onger der Bröggen on mackden sech dann op de lange Tour noh den angern 5 Bröggen em Utlang.


An dösem Weekeneng geïht et met der Fierereï wieder. Om Aulen Maart fengt de Bierbörse statt on em Ohlegs verwehnen se de Besüöker met Musik on nem openen Sonndag.


Weïl et ter Tiet su wenneg udder gar nit reent, sall men Water sparen. Em Hushault on em Garden nit te völl Water verplempern.


Em Jagenberg sind se met ehrem Rittsportfestival büs tefriëden. Onger angerm mackden Paulina Holzknecht on Pia Schein nen ierschten Pries. 


De Gaspriese sallen em November öm 70% stiegen. Wie de Lütt dat betahlen sallen, steïht en den Sternen.


En den Cliemesgalerien blitt die Diëpgaraasch noch en etleche Weeken tuo. Wann die nöü Löfter geliëwert werden, weïht nömmes. Ouch Pizza Pazza wardt drop, datt se an der Plaaze ehren Laden open maken können.


Op der Remscheder Stroote es en 87-Jöhrege büs verletzt worden.

Äs nen 69-Jöhregen met sinnem Füpper van der Klengenstroote affbiëgen woul, hätt he die Senioren wall üöwersenn.


Für den Lukastrail en der Ohlegser Heïd wierd vandag en anger Stell gesouht. Vleïhts können die Vlizepee-Fahrer ouch wiedersch do eröm göüstern, weïl et die Plaaze alt lang gött.
Völl vür hät de Stadt vawegen dem ÖPNV. Et sallen mieh Busse egesatt werden, äwwer et fehlen de Penunzen. 


Op der Dürener-Stroote em Ohlegs wuorten am verliëden Mondag dreï Persunen üöwerfallen on beklaut. Die Röüber bedrohden die Lütt met nem 

Metz.


Op der Friedrich-Ebert-Stroote wor am verliëden Weekeneng nen Mann ongerweges, äs he van hengen nen Schlag op den Kopp kriëg. Nu süökt de Polizeï Tügen, die jet gesenn hant.


Tem 40. Mol gött et am Weekeneng dat Flugplaazenfest en Wiescheïd. Ageboden werden Rongkflög on anger Attraktiunen.

 

Dat wor et Nöüeste ut dem Solig van den Hangkgeschmedden. Tesamegestault on gekallt van Judith Schreiber on Brunhild Triesch.