Schlagwort-Archive: Strohner Bröck

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/45)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/45)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom  5. bis zum 11. November 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

  • Em Dezember sall de nöü Strohner Bröck endlech egeweïht werden
  • Om Wauler Chreßdahsmaart kann men wiëder Schniikuogeln geilen
  • Beïm TSV Opderhüh können Kenger, die jet tevöll Speck op den Rebben hant, Sport maken

 

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/24)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/24)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 12. bis zum 18. Juni 2021. (Autorin: Brunhild Triesch/Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch).

  • Tog öm Tog sall et nöü Müöhlenplätzken bös Herfst ferdeg werden.
  • De Langkwirte em Solig sind fruh, datt et em Mai noch ens genog gereent hät.
  • Rongk 2 Milliunen € sall de Bou van der Strohner Bröck kosten.