Schlagwort-Archive: Solingen

Dös Weeke em Solig (21/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 29. Oktober bis zum 04. November 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Stadtrot hant se beschloten, datt am 5. Dezember en Waul en Chreßdahsdorp opgebout werden darf. Ouch nen verkoupsopenen Sonndag am 2. Advent es derbeï.

 • Am Dreïeck muoß nen Busfahrer wegen nem Fuotgänger su doll bremsen, datt em Bus 3 Persunen ömfiëlen. Se sind all üöwer 80 Johr ault on muoßen en et Klinikum braiht werden.

 • Bes Dezember kriegen de Stadtwerke 8 nöü korte Batterie-Obusse. Se sallen vür allen Dengen van Vuhwenkel bes Ongerburg fahren on op engeren Strooten.

Dös Weeke em Solig (21/43)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/43)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 22. Oktober bis zum 28. Oktober 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • De Ondouht, de den Brangksatz op nen Balkon op der Schwertstroote geschmiëten hann sall, es iersch 14 Johr ault. Metgedonn hät ouch nen 13 Jöhregen.

 • Karl-Gerd Thomas, Metgliëd der Mongkartgruppe „de Hangkgeschmedden“ hät met baul 84 Johren de Ougen für emmer tuogedonn. He hät et Platt emmer en Ihren gehaulen.

 • Em Klinikum gött et nen nöüen Chefarzt en der Kardiologie. Dr. Marc Ulrich Becher üöwernömmt de Stell van Professor Hoffmeïster, de en den Rouhestangk gegangen es.

Dös Weeke em Solig (21/42)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/42)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 16.Oktober bis zum 22. Oktober2021.(Autorinnen: Judith Schreiber und Brunhild Triesch , Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Auler van 82 Johren es de Blättsches-Reporter Wolfgang P.Getta gestorwen. Beï ner Ihrengk meïnden he ens: „Ech hann vleïhts keïn Berg versatt, äwwer en paar Mollhüögel hann ech doch opgeschmiëten.“

 • De Berger Gruppe ut der Kolfert hät op dat Huhwater reagiert on bout bes tuo 50 Sensoren onger Wopperbröggen on an Beeken, die dann beï nem huhen Waterstang warnen können.

 • En fouf Seniorenheïmen hatten se völl Spaß. De Merscheder Gesangkvereïn gof derbutten Konzerte on de Tuohüörer soten beï open Rutten on lusterden.

Dös Weeke em Solig (21/41)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/41)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 08.Oktober bis zum 15. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

Dös Weeke em Solig (21/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/40)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 01.Oktober bis zum 07. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Etleche Kritekaster vam Schaberich hant jet geen den sugnüömden „Skywalk“, de en de Möngstner Bröck kuomen sall. Et wierd en bang öm`t Herte, wenn dann en Masse Lütt do eröm loupen on de Natur lieden mott.

 • Et Restaurant on Hotel Wipperaue steïht vür nem Verkoup. De Eïgendömer hatten dat schön (fazünnleche) Hus su nett tereihts gemackt, äwwer dat Huhwater hät aleg völl terstürt.

 • De Vereïn „Wir en der Hasseldell“, sorgt mem Soliger Sportbong on demSportvereïn „Max Camp“ derfür, datt de Kenger en den Herfstferien op der Bolzplaaze Sport maken können. De Bergesche Krankenkasse deït Geild met dobeï.

Dös Weeke em Solig (21/39)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/39)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 25. September bis zum 30. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Wer sech für en leweswerte Tukonft esett, kann für den Agenda Pries vürgeschlagen werden. Van der Stadt kritt de Gewenner dann 1500 € on van den Wiertschaftsjunioren werden 500€ utgelofft.

 • Vanaff 2. Oktober maken de Hallenbäder wiëder regulär open. Men mott äwwer de 3 G Regeln beachten. Ouch et Schulschwemmen nömmt wiëder Fahrt op.

 • 40 Johr es Bettina Hahmann alt evangelsche Gemeïndesöster te Waul. Emmer hät se sech für Menschen egesatt, die am Rang der Gesellschaft lewen. Ehr mackt Sorgen, datt de Kirke nit mieh genog Geild für Hölpe hät.

Dös Weeke em Solig (21/38)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/38)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 18. September bis zum 24. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Schlüötellager vam Industriemuseum koun men schön Musik hüören. De Kenger van der Musikschulen on ouch Dozentennen woren fruh, noch ens wiëder vür Publikum spiëlen te können.
 • De Busch Steftung Seniorenhölpe ongerstötzt met 10 000€ de Dagespflege Burger Hoff. Beïm Huhwater wor do völl tem Trur gegangen.
 • Am Buscher Feil werden nöü Leïtengen verleiht. Drömswellen sind de Hoffschaften Külf on Rathlangk döckes nit mem Füpper aantefahren. Dat sall bes Dezember duren.

Dös Weeke em Solig (21/37)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/37)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 11. September bis zum 17. September 2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Et Grewerder Rothus, hütt Koustmuseum on Zentrum für verfolgde Köüste, mott saniert werden
 • Der Verkiehrsverbongk Rhinn-Ruhr (VRR) hät Geïld praat liëgen, dometten et Engs 2022 nen Direkttog noh Düsseldorp gött
 • Der Naturschotzbeïrot süht noch Hengernesse beïm sugenüömden „Skywalk“, de durch de Möngstner Bröck gonn sall.

Dös Weeke em Solig (21/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. September bis zum 10. September 2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

Dös Weeke em Solig (21/35)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/35)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 28. August bis zum 03. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch).

 • Bes 2028 wellen se den Botanschen Garden wiëder op Vürdermann brengen
 • Et werden wiëder Bluotspender gesouht
 • 24 jong Polzeïbeamte sind noh ehrer Utbeldung noh Solig kuomen