Schlagwort-Archive: De Hangkgeschmedden

Die Handgeschmiedeten

Dös Weeke em Solig (21/47)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/47)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 19. November bis zum 26. November 2021. (Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • En etlechen Aulenheïmen sind de Bewohner alt et dreïde Mol geimpft. En Bethanien gött et ouch en Impfstatiun.

 • 2023 well de Stadt 5,3 Milliunen € en`t Klengenmuseum stecken. Anger Johr wierd drüöwer prakesiert,wie se den Bou en Fazunn brengen können.

 • Emmer wiëder hant se beï den Bergeschen Museumsbahnen Kofferleïtengen affgeriëten on metgenohmen. Nu hant se twei Kläumöpse kriëgen.

Dös Weeke em Solig (21/46)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/46)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 13. November bis zum 18. November 2021. (Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • 500 Kenger on ehr Äulern trocken tem Märdessengen durch Gräwert. Et gof en grut Für on am Eng für jiëden Krukestoppen nen Böxenpitter

 • Wer em Rettengksdiënst arbeïden mäuht, mott völl lieren. Em Ruden Esel te Waul können sech jong Fürwehrlütt 3 Johr lang tem Nutfallsanitäter utbelden loten.

 • De Rodenkirkens vam Wipperkotten hant onger dem Huhwater büß geliëden. 150 000€ sall de Schaden kosten. Su freuden se sech üöwer en Spende van 10 000€ van der Fürwehr Rupeltroth, die en alt döckes beï Huhwater geholpen hatt.

Dös Weeke em Solig (21/45)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/45)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 05. November bis zum 12. November 2021. (Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • 20 Johr wor de Anne Wehkamp met ganzem Herten Leïteren vam Stadtdiënst Integratiun. Vandag geïht se en Aulersdeïltiet on gött dat Amt an Caren Tuchel aff.

 • De Polizeï on de Verbrukerschötzer mahnen ter Vürsecht beï onagemeilden, sugenüömden Kondenberodern. Die wellen mierschtens jet verkoupen, wat men vleïhts gar nit bruckt.

 • 3400 Fahrer mötten den griesen Führerschinn affgewen. Bes Janewar sind de Johrgäng 1953 bes 1958 draan, sech nen EU Führerschinn tuo besorgen.

Dös Weeke em Solig (21/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 29. Oktober bis zum 04. November 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Stadtrot hant se beschloten, datt am 5. Dezember en Waul en Chreßdahsdorp opgebout werden darf. Ouch nen verkoupsopenen Sonndag am 2. Advent es derbeï.

 • Am Dreïeck muoß nen Busfahrer wegen nem Fuotgänger su doll bremsen, datt em Bus 3 Persunen ömfiëlen. Se sind all üöwer 80 Johr ault on muoßen en et Klinikum braiht werden.

 • Bes Dezember kriegen de Stadtwerke 8 nöü korte Batterie-Obusse. Se sallen vür allen Dengen van Vuhwenkel bes Ongerburg fahren on op engeren Strooten.

Dös Weeke em Solig (21/43)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/43)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 22. Oktober bis zum 28. Oktober 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • De Ondouht, de den Brangksatz op nen Balkon op der Schwertstroote geschmiëten hann sall, es iersch 14 Johr ault. Metgedonn hät ouch nen 13 Jöhregen.

 • Karl-Gerd Thomas, Metgliëd der Mongkartgruppe „de Hangkgeschmedden“ hät met baul 84 Johren de Ougen für emmer tuogedonn. He hät et Platt emmer en Ihren gehaulen.

 • Em Klinikum gött et nen nöüen Chefarzt en der Kardiologie. Dr. Marc Ulrich Becher üöwernömmt de Stell van Professor Hoffmeïster, de en den Rouhestangk gegangen es.

Dös Weeke em Solig (21/42)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/42)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 16.Oktober bis zum 22. Oktober2021.(Autorinnen: Judith Schreiber und Brunhild Triesch , Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Auler van 82 Johren es de Blättsches-Reporter Wolfgang P.Getta gestorwen. Beï ner Ihrengk meïnden he ens: „Ech hann vleïhts keïn Berg versatt, äwwer en paar Mollhüögel hann ech doch opgeschmiëten.“

 • De Berger Gruppe ut der Kolfert hät op dat Huhwater reagiert on bout bes tuo 50 Sensoren onger Wopperbröggen on an Beeken, die dann beï nem huhen Waterstang warnen können.

 • En fouf Seniorenheïmen hatten se völl Spaß. De Merscheder Gesangkvereïn gof derbutten Konzerte on de Tuohüörer soten beï open Rutten on lusterden.

Dös Weeke em Solig (21/41)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/41)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 08.Oktober bis zum 15. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

Dös Weeke em Solig (21/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/40)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 01.Oktober bis zum 07. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Etleche Kritekaster vam Schaberich hant jet geen den sugnüömden „Skywalk“, de en de Möngstner Bröck kuomen sall. Et wierd en bang öm`t Herte, wenn dann en Masse Lütt do eröm loupen on de Natur lieden mott.

 • Et Restaurant on Hotel Wipperaue steïht vür nem Verkoup. De Eïgendömer hatten dat schön (fazünnleche) Hus su nett tereihts gemackt, äwwer dat Huhwater hät aleg völl terstürt.

 • De Vereïn „Wir en der Hasseldell“, sorgt mem Soliger Sportbong on demSportvereïn „Max Camp“ derfür, datt de Kenger en den Herfstferien op der Bolzplaaze Sport maken können. De Bergesche Krankenkasse deït Geild met dobeï.

Dös Weeke em Solig (21/39)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/39)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 25. September bis zum 30. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Wer sech für en leweswerte Tukonft esett, kann für den Agenda Pries vürgeschlagen werden. Van der Stadt kritt de Gewenner dann 1500 € on van den Wiertschaftsjunioren werden 500€ utgelofft.

 • Vanaff 2. Oktober maken de Hallenbäder wiëder regulär open. Men mott äwwer de 3 G Regeln beachten. Ouch et Schulschwemmen nömmt wiëder Fahrt op.

 • 40 Johr es Bettina Hahmann alt evangelsche Gemeïndesöster te Waul. Emmer hät se sech für Menschen egesatt, die am Rang der Gesellschaft lewen. Ehr mackt Sorgen, datt de Kirke nit mieh genog Geild für Hölpe hät.

Dös Weeke em Solig (21/38)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/38)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 18. September bis zum 24. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Schlüötellager vam Industriemuseum koun men schön Musik hüören. De Kenger van der Musikschulen on ouch Dozentennen woren fruh, noch ens wiëder vür Publikum spiëlen te können.
 • De Busch Steftung Seniorenhölpe ongerstötzt met 10 000€ de Dagespflege Burger Hoff. Beïm Huhwater wor do völl tem Trur gegangen.
 • Am Buscher Feil werden nöü Leïtengen verleiht. Drömswellen sind de Hoffschaften Külf on Rathlangk döckes nit mem Füpper aantefahren. Dat sall bes Dezember duren.